Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN @TOPO

1 Prijs en facturatie

Voor iedere opdracht stelt @TOPO afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door @TOPO te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies, etc.

Iedere opdracht betekent een aanvaarding door de koper of opdrachtgever van de algemene voorwaarden.

@TOPO is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen. Tevens behoudt @TOPO zich het recht voor afdruk- en verzendkosten in rekening te brengen.

In geval van verbreking van de overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht, zal er een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 50% van het overeengekomen ereloon vermeld in de overeenkomst/offerte.

Elke bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

2 Betalingsvoorwaarden

2.1 Betalingsmogelijkheden

De koper of opdrachtgever kan, naar zijn eigen keuze, zijn bestelling op één van de volgende manieren betalen:

a. betaling per overschrijving vóór de uitvoering van de opdracht;

b. betaling per overschrijving na ontvangst van de factuur;

c. cash betaling ter plaatse.

De factuur moet uitsluitend en persoonlijk aan @TOPO betaald worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bijgevolg kan het nooit zo zijn dat @TOPO de betaling bij derden moet opvragen. @TOPO mag zonder opgave van motief de beschikbaarheid van sommige betalingswijzen uitstellen, opschorten of beperken.

2.2 Vergoeding bij te late of niet-betaling

Indien de betaling van de door @TOPO toegezonden factuur(en) niet heeft plaatsgevonden binnen 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum, wordt de koper of opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft @TOPO, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper of opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, de wettelijke achterstallige rente in rekening te brengen met een minimum van 1,25% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan @TOPO verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper of opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van 75,00 EUR (vijfenzeventig euro).

3 Overmacht

Indien @TOPO belet zou zijn om één van de diensten waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, buiten haar wil om, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de opdracht belast is, of het feit dat de koper of opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal @TOPO onmiddellijk contact nemen met de koper of opdrachtgever om een nieuwe afspraak te maken. De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

4 Aansprakelijkheid

Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van @TOPO, alsmede van haar vennoten, medewerkers of stagiairs, optredend in het kader van een opdracht, heeft @TOPO een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.

Indien, om welke reden ook, er geen tussenkomst is van de aansprakelijkheidsverzekeraar, dan is de aansprakelijkheid van @TOPO, de vennoten, medewerkers en stagiairs beperkt tot het bedrag van de door de koper of opdrachtgever betaalde erelonen voor de door @TOPO geleverde diensten die tot het aansprakelijkheidsgeschil aanleiding gaven.

5 Varia

Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.

6 Toepasbaar recht en regeling van geschillen

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de bedrijfszetel van @TOPO bevoegd.


Algemene voorwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x