Aanvraag opname vergunningenregister

Gebouw in vergunningsregister opnemen

Bij de (ver)koop van een gebouw of constructie is het van belang te weten of er al dan niet een vergunning voor bestaat en er dus geen sprake is van een bouwmisdrijf.

Voor oude, reeds lang bestaande gebouwen en constructies is het echter vaak moeilijk om de vergunningstoestand ervan te achterhalen. Toch kan een constructie waarvoor vroeger geen expliciete bouwvergunning werd afgeleverd, als legaal worden beschouwd wanneer ze werd opgericht vooraleer er een vergunningsplicht was.
In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd daarom het 'vermoeden van vergunning' ingevoerd. Daardoor kunnen ook constructies als 'vergund geacht' opgenomen worden in het vergunningenregister. Er wordt dan gedaan alsof er een vergunning bestaat voor het gebouw of de constructie.

De toepassing van het vermoeden van vergunning is afhankelijk van de datum waarop het gebouw of de constructie werd opgericht. De bewijslast hiervoor ligt bij diegene die zich op het vermoeden van vergunning wenst te beroepen.

Wanneer een verzoek tot opname in het vergunningenregister ingediend wordt, zal het gemeentebestuur oordelen of de aangeleverde bewijsstukken volstaan om het gebouw in het vergunningenregister op te nemen.

 

Maak hier een afspraak op kantoor.

 

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING

TITEL 4. VERGUNNINGENBELEID

Hoofstuk 2. Vergunningsplicht

AFDELING 1. SOORTEN

Onderafdeling 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht

Sectie 5. Vermoeden van vergunning

Art. 4.2.14.
§1. Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962, worden voor de toepassing van deze codex te allen tijde geacht te zijn vergund.

§2. Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, worden voor de toepassing van deze codex geacht te zijn vergund, tenzij het vergund karakter wordt tegengesproken middels een proces-verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift, telkens opgesteld binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie.

Het tegenbewijs, vermeld in het eerste lid, kan niet meer worden geleverd eens de constructie één jaar als vergund geacht opgenomen is in het vergunningenregister. 1 september 2009 geldt als eerste mogelijke startdatum voor deze termijn van één jaar. Deze regeling geldt niet indien de constructie gelegen is in een ruimtelijk kwetsbaar gebied.

§3. Indien met betrekking tot een vergund geachte constructie handelingen zijn verricht die niet aan de voorwaarden van §1 en §2, eerste lid, voldoen, worden deze handelingen niet door de vermoedens, vermeld in dit artikel, gedekt.

§4. Dit artikel heeft nimmer voor gevolg dat teruggekomen wordt op in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen die het vergund karakter van een constructie tegenspreken.

Aanvraag opname vergunningenregister

Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x